Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті інтернет-магазину forellis.com. Цей договір є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець). Шляхом укладання цього Договору Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Сплатити» на сайті інтернет-магазину forellis.com або кнопок заявки на покупку/консультацію.

Терміни та визначення

1.1. Товар - об'єкт угоди сторін, обраний покупцем на сайті forellis.com, за яким Покупцем від Продавця дистанційно або з рук в руки отримано рахунок на оплату. 1.2. Інтернет-магазин forellis.com - сайт Продавця за адресою forellis.com, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення на купівлю товару, який представлений на сайті інтернет-магазину forellis.com для цілей, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності, або юридична особа або фізична особа підприємець. 1.4. Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Форелліс», юридична особа, яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України

Предмет договору та порядок його укладання

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору. 2.2. Датою укладання договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного та беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення покупцем форми замовлення, розташованої на сайті інтернет-магазину forellis.com. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі

Ціна товару

4.1 Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті інтернет-магазину forellis.com. Усі ціни на товари вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ. 4.2 Ціни на товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від ринку. При цьому вартість окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 4.3. Вартість доставки Товару у ціну Товару не входить.

Права та обов'язки сторін

5.1. Продавець зобов'язаний: 5.1.1. Передати Покупцю товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця. 5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця. 5.2. Продавець має право: 5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину forellis.com. Усі зміни набувають чинності з їх публікації. 5.3 Покупець зобов'язується: 5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та цінами, які пропонує Продавець на сайті інтернет-магазину forellis.com. 5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару

Умови повернення товару

6.1. Покупець має право на повернення продавцю товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, крім дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. Перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. 6.2. Повернення Покупцю вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинного законодавства України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується. 6.3. У разі виявлення на протязі встановленого гарантійного строку недоліків у товарі, Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». 6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно, письмової заяви довільної форми, в якій міститься: - прізвище, ім'я та по батькові Покупця ; - номер та дата замовлення; - Дата оплати Товару; - номер ТТН, якщо доставка здійснювалася компанією «Нова пошта»; - Опис вимог, що пред'являються. 6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передачі покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування чи зберігання Товару, дій третіх осіб чи непереборної сили.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 7.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний та непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити та запобігти своїм розумним діям.

Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину forellis.com при заявці на зворотний дзвінок Продавця, заявці на консультацію, замовлення чи оплату Товару Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди. 8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами чинного законодавства України. 8.3. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання чи невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

Правила використання матеріалів, розміщених на сайті

10.1. Сайт інтернет-магазину forellis.com містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та стилі та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори. 10.2. Весь зміст сайту інтернет-магазину forellis.com охороняється законодавством України, міжнародними договорами. 10.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину forellis.com, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України. 11.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів. 11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договіру також можуть бути внесені за взаємною згодою сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України

Строк дії договору та порядок його розірвання

12.1. Цей договір діє до виконання зобов'язань сторонами, крім випадків його дострокового розірвання. 12.2. До закінчення терміну дії цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України

Закрити